Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie skupinových a individuálnych jazykových kurzov pre verejnosť a firmy.

Článok 1. – úvodné ustanovenie
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti jazykovej školy LinGuru jazykový expert, s.r.o. (ďalej len „dodávateľ“) a zákazníka (ďalej „objednávateľ) a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zaistení jazykovej výučby (ďalej len „zmluva“) medzi dodávateľom a objednávateľom.

Článok 2. – uzatvorenie zmluvy
1. Zmluva medzi objednávateľom a dodávateľom vzniká vyplnením prihlášky do jazykového kurzu objednávateľom a akceptáciou tejto prihlášky dodávateľom. Akceptácia prihlášky zo strany dodávateľa môže prebehnúť písomne, elektronicky (mailom, faxom), ústne alebo telefonicky. Prihlášku na jazykový kurz môže objednávateľ vyplniť buď prostredníctvom internetovej stránky dodávateľa alebo vyplnením a podpísaním príslušného tlačeného formulára – prihlášky.
2. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom je možné meniť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán. V prípade, že takáto dohoda neexistuje, riadi sa zmluvný vzťah medzi objednávateľom a dodávateľom všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok 3. – predmet plnenia
1. Predmetom plnenia je výučba cudzieho jazyka v skupinových a individuálnych kurzov pre verejnosť a firmy.

Článok 4. – kurzovné
1. Cena za príslušný jazykový kury (ďalej len „kurzovné“) je určená na základe objednávky objednávateľa a riadi sa cenníkom jazykových kurzov.

Článok 5. – platobné podmienky
1. Platobné podmienky skupinových kurzov
Objednávateľ je povinný dodávateľovi zaplatiť kurzovné v plnej výške najneskôr v deň začatia kurzu, na ktorý sa objednávateľ hlási. Záväznú rezerváciu miesta v kurze  potvrdí dodávateľ objednávateľovi až po uhradení kurzovného v plnej výške. V prípade, že objednávateľ neuhradí kurzovné v stanovenej lehote, zaniká mu právo na rezerváciu miesta vo vybranom kurze a dodávateľ má právo rezerváciu objednávateľa zrušiť alebo preradiť ho do kurzu rovnakej úrovne s inou časovou dispozíciou.
2. Platobné podmienky individuálnych kurzov
V prípade individuálnych jazykových kurzov je objednávateľ povinný uhradiť kurzovné v plnej výške najneskôr jeden pracovný deň pred zahájením kurzu.
3. Všeobecné platobné podmienky
Kurzovné skupinových a individuálnych kurzov je možné uhradiť prevodom na účet alebo platbou v hotvosti.
V prípade, že bude platcom právnická osoba, môže byť objednávateľovi na vyžiadania vystavená faktúra. Objednávateľ je v takomto prípade povinný poskytnúť dodávateľovi fakturačné údaje a následne je povinný dodržať splatnosť daňového dokladu (faktúry).
Pri úhrade prevodom sa kurzovné považuje za uhradené v deň pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa.
Zaplatené kurzovné sa po nastúpení na kurz nevracia. Viď článok 7 – práva a povinnosti zákazníka – objednávateľa. Zaplatené kurzovné nie je tiež možné preniesť do ďalšieho termínu kurzov, ale treba ho vyčerpať v termíne, na ktorý sa objednávateľ riadne prihlásil.

Článok 6. – práva a povinnosti dodávateľa
Dodávateľ sa zaväzuje k splneniu zverejnených podmienok výučby.
1. Dodávateľ má právo vyžadovať od objednávateľa absolvovanie znalostného zaraďovacieho testu za účelom výberu vhodnej úrovne kurzu. Dodávateľ si vyhradzuje právo nezapísať objednávateľa do ním zvoleného kurzu, pokiaľ odmietne nástup do pre neho vhodnej t.j. odporučenej úrovne kurzu. Dodávateľ si taktiež vyhradzuje právo nezapísať objednávateľa do ním zvoleného kurzu, pokiaľ odmietne absolvovanie znalostného zaraďovacieho testu alebo pokiaľ výsledok testu nezodpovedá úrovni objednávateľom zvoleného kurzu.
2. Ak objednávateľ v priebehu semestra prestupuje z vlastnej vôle do kurzu inej úrovne pokročilosti, dodávateľ má právo požadovať od objednávateľa vyplnenie zaraďovacieho testu.
3. Dodávateľ má právo v priebehu semestra preradiť objednávateľa , ktorého jazykové znalosti nezodpovedajú úrovni zvoleného kurzu do iného kurzu, ktorého pokročilosť lepšie zodpovedá objednávateľovým znalostiam. Objednávateľovi v takomto prípade nevzniká nárok na vrátenie kurzovného.
4. Ak objednávateľ splní všetky podmienky prihlásenia do kurzu a uhradí plnú výšku školného, je dodávateľ povinný rezervovať mu miesto v príslušnom kurze.
5. Spoločnosť je oprávnená vylúčiť objednávateľa z kurzu, ak tento neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.
6. Dodávateľ je oprávnený zrušiť jazykový kurz ešte pred jeho začatím. V takomto prípade vráti objednávateľovi plnú výšku už uhradeného školného. Ak sa kurz nenaplní potrebným počtom záujemcov, je zrušený a účastníkom, ktorí už kurzovné zaplatili, sa vráti kurzovné v plnej výške, prípadne môže dodávateľ objednávateľovi ponúknuť alternatívny kurz, ak taký existuje.
7. Z vážnych dôvodov môže dodávateľ zrušiť jazykový kurz i v jeho priebehu. V takomto prípade vráti dodávateľ objednávateľovi alikvotnú výšku uhradeného školného v závislosti od počtu vyučovacích hodín, ktoré neprebehli.
8. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť časový harmonogram a miesto výučby. Ak k takejto zmene dôjde, objednávateľ bude bezodkladne informovaný telefonicky alebo mailom.
9. Počas štátnych sviatkov sa výučba nerealizuje. Jazyková škola si vyhradzuje právo určiť dátum a čas realizácie náhradných vyučovacích hodín, ktoré sa v pôvodnom vyučovacom pláne mali konať v dni, na ktoré pripadol štátny sviatok. Jazyková škola neposkytuje kompenzáciu za neúčasť na náhradnej hodine.
10. Jednotlivé jazykové kurzy nie sú viazané na konkrétnych lektorov a dodávateľ má právo kedykoľvek vymeniť lektora v kurze. Fakt, že bol v kurze vymenený lektor nie je dôvodom na reklamáciu zo strany objednávateľa a neoprávňuje ho k vráteniu kurzovného.
11. V zmysle udržania kvality vyučovacieho procesu a z úcty k ostatným pokladá dodávateľ za svoju povinnosť vylúčiť z kurzu objednávateľa, ktorý by svojim správaním narušoval riadny priebeh vyučovacieho procesu alebo poškodzoval priestory, či materiálne vybavenie učební a ostatných priestorov jazykovej školy.
12. Dodávateľ neručí za prípadné straty cenností a osobných vecí.
13. Dodávateľ má právo požadovať od objednávateľa preukázanie jeho totožnosti.

Článok 7. – práva a povinnosti zákazníka – objednávateľa
Podmienky pre stornovanie kurzu (odstúpenie od zmluvy) a vrátenia kurzovného
1. Pri stornovaní kurzu objednávateľom po uzavretí zmluvy (t.j. po podpise záväznej prihlášky) do dňa zahájenia kurzu sa účtuje storno poplatok vo výške 10 % z kurzovného.
2. Pri odstúpení od zmluvy, resp. stornovaní kurzu v deň začatia kurzu a kedykoľvek po začatí príslušného kurzu, na ktorý bol objednávateľ riadne prihlásený, sa účtuje storno poplatok v plnej výške ceny kurzu, bez ohľadu na účasť objednávateľa na výučbe.
Všeobecné práva a povinnosti zákazníka – objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný uhradiť a prevziať objednanú výučbu. Objednávateľ nemá právo na vrátenie školného ani jeho časti v prípade, že sa v ktoromkoľvek momente po uhradení kurzovného rozhodne výučbu neprevziať.
2. Ak objednávateľ bez závažného dôvodu, ktorý by bol uznaný oboma stranami odmietne prevziať výučbu, považuje sa výučba za splnenú a dodávateľovi vznikne právo na úhradu objednanej výučby podľa cenníka. Objednávateľ nemá v prípade neodobrania výučby nárok na vrátenie už uhradeného kurzovného ani jeho časti. Ak objednávateľ odmietne prevziať objednanú výučbu zo zdravotných dôvodov, ktoré doloží lekárskou správou, má právo na vrátenie alikvotnej časti už uhradeného školného za časť výučby, ktorú zo zdravotných dôvodov nemohol absolvovať. Za závažný dôvod sa nepovažuje zmena časových dispozícií v osobnom ani pracovnom živote objednávateľa.
3. Objednávateľ môže z vlastnej vôle alebo na doporučenie lektora prestúpiť v priebehu semestra do iného kurzu dodávateľa. Podmienkou takéhoto prestupu je voľná kapacita v kurze, do ktorého má objednávateľ záujem prestúpiť. Pri prestupe do iného kurzu je objednávateľ povinný vyplniť znalostný zaraďovaní test, ak ho o to dodávateľ požiada. V prípade, že objednávateľ prestupuje do drahšieho kurzu, je povinný doplatiť rozdiel školného za zostávajúcu časť výučby.
4. Objednávateľ má právo pred zahájením kurzu poznať učebnicu, podľa ktorej bude kurz vedený.
5. Objednávateľ ručí jazykovej škole LinGuru jazykový expert, s.r.o. za škody, ktoré spôsobil v  priestoroch školy. Jazyková škola si od objednávateľa môže vymáhať úhradu spôsobených škôd.
6. V prípade neúčasti na výučbe neposkytuje dodávateľ žiadnu kompenzáciu. V odôvodnenom prípade bude objednávateľovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej vedomostnej úrovni, ak takáto existuje. Nárok nahradiť si zameškané hodiny zaniká v deň ukončenia kurzu, na ktorý bol objednávateľ riadne prihlásený.
7. V prípade individuálneho a firemného vyučovania je možné objednávanie kurzu objednávateľom výlučne na základe elektronickej písomnej objednávky formou SMS správy alebo emailom. Taktiež je možné v prípade individuálneho a firemného vyučovania vykonať presun a zrušenie hodiny a to výlučne na základe včasného elektronického písomného oznámenia. Za včasné elektronické písomné oznámenie sa považuje SMS správa alebo email, ktorú objednávateľ individuálneho alebo firemného štúdia zaslal dodávateľovi aspoň 4 hodiny pred riadnym vyučovacím časom, v ktorom sa mala hodina konať. V opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú a objednávateľovi bude účtovaný riadny poplatok za vyučovaciu hodinu. Za včasne oznámenú správu sa nepovažuje správa, ktorá bola doručená mimo úradných hodín kancelárie. Presúvanie hodín pri individuálnom vyučovaní je podmienené možnosťami lektorov a obsadenosťou tried jazykovej školy. Predplatené individuálne hodiny je možné vyčerpať len v rámci aktuálneho školského roka, nedajú sa preniesť do ďalšieho.
8. Objednávateľ, ktorý výučbu prerušil na dlhšie ako 2 mesiace resp. viac ako 2 mesiace nezačal s čerpaním predplatených hodín bude vyzvaný na vyčerpanie zvyšných predplatených hodín v najbližších 60 dňoch. V prípade, že objednávateľ zvyšné hodiny nevyčerpá, má škola právo ukončiť s objednávateľom spoluprácu bez poskytnutia akejkoľvek kompenzácie.
9. V prípade náhlych zdravotných komplikácií trvajúcich dlhšie než 3 týždne, vzniká objednávateľovi nárok na prerušenie výučby a prevedenie nevyčerpanej časti kurzovného poplatku do nasledujúceho termínu kurzov. Takto prevedenú čiastku však možno preniesť iba v rámci jedného kalendárneho roka. Túto skutočnosť treba však dokladovať relevantným potvrdením od lekára, a to najneskôr do dvoch týždňov od prerušenia navštevovania kurzu. V prípade, že relevantný doklad nebude poskytnutý, nebude nemusí byť na dôvod reklamácie braný ohľad.

Článok 8. – reklamačný poriadok
Objednávateľ kurzu alebo jeho zákonný zástupca je povinný akékoľvek svoje reklamácie alebo sťažnosti bezodkladne nahlásiť dodávateľovi, a to buď písomne alebo emailom na office@linguru.sk. Dodávateľ sa zaväzuje preskúmať dôvody reklamácie iba v tom prípade, že reklamačná žiadosť bola spísaná písomne. Dodávateľ následne do 3 pracovných dní oboznámi objednávateľa so spôsobom riešenia problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej reklamácie, sťažnosti či podnetu. Dodávateľ sa zaväzuje, že reklamácia bude riešená promptne a bez zbytočného odkladu t.j. najneskôr do 14 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa objednávateľ s dodávateľom nedohodnú na dlhšej lehote. Objednávateľ obdrží od dodávateľa písomný doklad o vybavení reklamácie.

Článok 9.  – uznanie reklamácie
Možnosť reklamácie vhodnosti jazykovej náročnosti objednávateľom zvoleného kurzu sa vzťahuje iba na objednávateľa, ktorý pred objednaním príslušného kurzu absolvoval znalostný zaraďovací test a zapísal sa do kurzu presne podľa výsledkov tohto testu. V prípade reklamácie objednávateľom, ktorý sa do kurzu prihlásil bez absolvovania znalostného zaraďovacieho testu alebo sa prihlásil do inej úrovne, než mu bola vo výsledku znalostného zaraďovacieho testu odporučená, je dodávateľ oprávnený reklamáciu vhodnosti jazykovej úrovne kurzu okamžite zamietnuť.
Ako relevantný dôvod reklamácie nemôže byť uznaná zmena časových možností objednávateľa.

Článok 10. – spracovanie osobných údajov
Pri uzatvorení zmluvy je objednávateľ povinný uviesť vo formulári „Prihláška“ svoje osobné a iné údaje vyžadované vo formulári. V opačnom prípade má dodávateľ právo odmietnuť uzatvorenie zmluvy a prihlášku neakceptovať. Všetky údaje, ktoré dodávateľ od objednávateľa získa v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo poskytovaním služieb budú zhromažďované a spracované výlučne na účely služieb poskytovaných v rámci jazykovej školy LinGuru jazykový expert, s.r.o. a zaväzuje sa nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Objednávateľ prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol dodávateľovi, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely školy. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia. Vyššie uvedený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Článok 11.  – záverečné ustanovenia
Vyplnením prihlášky na kurz objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkom jazykovej školy, a že s nimi súhlasí. Znenie týchto obchodných podmienok je pre obe zmluvné strany záväzné.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 1.8.2018